Ly nước, muối cỡ vẽ phượng H8 - Gốm sứ Lợi An | Ẩm thực | Bát Tràng