[Đôi Lọ thờ rạn khắc sen cao 37 cm] - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng