[Đôi Lọ thờ rạn khắc đôi hặc cao 40 cm] - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng