Lọ lộc thờ men rạn đắp công đào - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng