[ Lọ lộc bình men rạn đắp nổi bốn mùa xuân hạ thu đông 1m4 ]