Lọ hoa men rạn trơn vẽ tùng h 25 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng