Lọ hoa men rạn trơn vẽ rồng phượng h 25 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng