Kỷ chén Ngũ Sơn thờ vẽ sen. - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng