Đôi Lọ thờ rạn khắc song hạc mini cao 27cm - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng