Đôi Lọ thờ rạn khắc đắp Đôi hạc cao 36cm - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng