Đôi Lọ thờ men rạn miệng lượn khắc Công đào cao 38 cm