[ Đôi Lọ thờ men rạn miệng lượn khắc Công Đào cao 32 cm ]