Đôi Lọ thờ men rạn miệng lượn khắc Công Đào cao 27 cm