Đôi lọ hoa men rạn trơn vẽ sen h 32 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng