[ Đôi Chóe rạn thờ khắc công đào cao 37cm ]- Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng