Đèn dầu thờ vai vuông chân váy vẽ cuốn thư H17 - Gốm sứ Lợi An