Đèn quả đào thờ rạn khắc đào cao 22cm (Có bóng) - Gốm sứ Lợi An