[ Đài thờ rạn khắc sen cao 21 cm ] - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng