[ Chóe men rạn đắp nổi tứ linh 80 L ]- Gốm sứ Lợi An Bát Tràng