Ấm chén vuông cao men trắng - Gốm sứ Lợi An | 0974813341