Ấm chén tử sa chóp đen bọc đồng trắng - Gốm sứ Lợi An | 0974813341