Ấm chén men mát quả vả khắc sen - Gốm sứ Lợi An | 0974813341