Chai rượu dáng chivas - Gốm sứ Lợi An | 0974813341