Bộ tranh sứ tứ quý số 3 đắp nổi vẽ MÀU 88x41cm - Gốm sứ Lợi An