Bộ tranh sứ tứ quý số 2 đắp nổi vẽ tràm 98x48cm - Gốm sứ Lợi An