Bộ tranh sứ tứ quý số 2 đắp nổi vẽ màu 98x48cm | Gốm sứ Lợi An