Bộ đồ thờ Men rạn số 12 0.89(0.81)x 0.48(051) - Gốm sứ Lợi An