Bộ kỷ 5 cong thờ men rạn đắp rồng - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng