Bát nắp vẽ rồng phượng h8 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng