Bát hương vai vuông vẽ tay song Long trầu Nguyệt P28 - Gốm sứ Lợi An