Bát hương vai vuông vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P40| Gốm sứ Lợi An