Bát hương vai vuông vẽ tay song Long trầu Nguyệt P26 - Gốm sứ Lợi An