Bát hương vai vuông vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P12 |Gốm sứ Lợi An