Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long P24 - Gốm sứ Lợi A