Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long P22 - Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng