Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long P12 - Gốm sứ Lợi An