Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P35 - Gốm sứ Lợi An