Bát hương vai tròn vẽ tay song Long trầu Nguyệt P28 - Gốm sứ Lợi An