Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long Chầu Nguyệt P24 - Gốm sứ Lợi An