Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P18 - Gốm sứ Lợi An