Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P16 - Gốm sứ Lợi An