Bát hương vai tròn sẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P14 - Gốm sứ Lợi An