Bát hương vai tròn vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P12 - Gốm sứ Lợi An