Bát hương nổi vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P28 | Gốm sứ Lợi An