Bát hương nổi vẽ tay Lưỡng Long chầu Nguyệt P26 | Gốm sứ Lợi An