Bát hương 3 chân khắc sen rồng phi 20 - Gốm sứ Lợi An | | Bát Tràng