Ban thờ gia tiên men rạn dắp nổi 2m17x1m07 - Gốm sứ Lợi An