Gốm sứ Lợi An phục chế nậm rượu nội phủ từ thế kỷ 15