[ CHÂN NẾN THỜ MEN RẠN ]- Gốm sứ Lợi An | Bát Tràng | 0974813341